top of page

Regulamin Studia Swoboda

REGULAMIN NAJMU POWIERZCHNI „STUDIO SWOBODA”

4 LIPCA 2023

 

 1. „Studio Swoboda” jest znakiem towarowym przestrzeni studyjnej przeznaczonej do działalności fotograficznej i nagrań wideo oraz dźwięku zarządzanej przez Michała Swobodę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mike Sierra Professionals Michał Swoboda, ul. Joliot-Curie 9B/7, 02-646 Warszawa, NIP 522-260-11-16 zwanym dalej Wynajmującym.

 2. Administratorem danych osobowych, których pozyskanie jest niezbędne w zakresie wynajmu „Studia Swoboda” jest Wynajmujący.

 3. „Studio Swoboda” zlokalizowane jest przy ul. Sportowej 1B, 05-090 Raszyn i składa się z łącznej przestrzeni ok. 250 metrów kwadratowych, w tym ok. 180 metrów kwadratowych przeznaczonych na studio fotograficzne / filmowe, ok. 45 metrów kwadratowych przeznaczonych na przestrzeń socjalną i toalety oraz ok. 24 metry kwadratowe przeznaczone na pokój nagrań wideo i dźwiękowych.

 4. Wynajmujący oferuje najem w/w przestrzeni osobom fizycznym lub prawnym, zwanym dalej Najemcami.

 5. Przystąpienie przez Najemcę do korzystania ze „Studia Swoboda” jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją przez Najemcę niniejszego regulaminu jak również zgodą na stosowanie się do zapisów w nim zawartych.

 6. Najemca wnosi opłatę za wynajem „Studia Swoboda” zgodną z obowiązującym cennikiem opublikowanym na stronie www.swoboda.studio lub ustaloną odrębnie z Wynajmującym.

 7. Opłata upoważnia Najemcę do korzystania ze „Studia Swoboda” przez okres, za który Najemca zapłacił w dniu ustalonym z Wynajmującym. Czas trwania wykorzystania „Studia Swoboda” przez Najemcę liczony jest od planowanej godziny rozpoczęcia najmu do momentu opuszczenia przez Najemcę „Studia Swoboda”.

 8. Czas najmu rozliczany jest godzinowo. Przekroczenie założonego czasu najmu o 15 minut równoznaczne jest z naliczeniem najmu kolejnej godziny zegarowej i koniecznością poniesienia przez Najemcę opłaty zgodnie z cennikiem.

 9. W ramach najmu „Studia Swoboda” Najemca otrzymuje, w opłaconym czasie, dostęp do:

  1. Całej przestrzeni studyjnej oprócz pokoju nagrań (24 mkw)

  2. Cykloramy oraz systemu teł kartonowych wraz z dostępnymi w studiu tłami

  3. Obecnych w studiu lamp światła błyskowego, lamp światła stałego, modyfikatorów światła, statywów oraz innego sprzętu – aktualna lista dostępnego sprzętu dostępna jest na stronie internetowej www.swoboda.studio . Wynajmujący zastrzega sobie prawo do niepełnej dostępności wszystkich wymienionych urządzeń jeśli uległy one awarii czy zniszczeniu lub z innych powodów. Najemcy nie przysługuje prawo do rekompensaty wynikającej z braku dostępności jakiegokolwiek elementu wyposażenia, przy czym Wynajmujący dołoży starań, aby Najemca został o takim braku poinformowany przed rozpoczęciem najmu co jednak nie zawsze może być możliwe.

  4. Części socjalnej studia wyposażonej m.in. w trzy stanowiska do makijażu oraz dwie przebieralnie.

  5. Kawy, herbaty, wody (łącznie z ekspresem do kawy oraz czajnikiem elektrycznym)

  6. Parownicy do ubrań

  7. Miejsca postojowego przeznaczonego na dwa samochody osobowe bezpośrednio przy wejściu do studia

 10. Najemca odpowiedzialny jest za stan studia podczas okresu jego użytkowania.

 11. W szczególności Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętu oświetleniowego, modyfikatorów, statywów, mebli, cykloramy, teł, parownicy, stanowisk do makijażu, przebieralni i innych elementów studia, jeśli uszkodzenia te powstały w wyniku zamierzonego lub niezamierzonego działania Najemcy. Szkody takie zostaną zrekompensowane przez Najemcę finansowo w dniu ich powstania lub w momencie wykrycia szkody. Wartość szkody zostanie ustalona z Wynajmującym na podstawie aktualnych cen rynkowych danego elementu wyposażenia.

 12. Po zakończeniu korzystania ze studia, Najemca zobowiązuje się do przywrócenia stanu studia do stanu, który zastał w momencie rozpoczęcia okresu najmu. Czas sprzątania studia wliczany jest do całkowitego czasu najmu.

 13. Najemca zobowiązuje się w szczególności o dbanie o powierzchnię udostępnianej cykloramy na którą nie należy wchodzić w zabrudzonym obuwiu lub stawiać na niej zabrudzonych przedmiotów. Zwyczajne ślady użytkowania są zmywalne i nie obciążają Najemcy. Jednak nadmierne zabrudzenie cykloramy wiąże się z koniecznością jej odmalowania, za co Najemca zostanie obciążony zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 14. Tło kartonowe uznaje się za wykorzystane, jeśli jego część została trwale zabrudzona lub pognieciona. Dzieje się tak najczęściej, kiedy pewna długość tła leży na podłodze. W takim przypadku Najemca zostanie obciążony kosztami tła liczonymi za metr bieżący wykorzystanego tła zgodnie z cennikiem. Jeśli tło nie leżało na podłodze i nie ma na nim widocznych zabrudzeń i zagnieceń, Najemca nie zostanie obciążony za wykorzystanie tła.

 15. Nadmierne zabrudzenie powierzchni studia (np. poprzez wykorzystanie podczas sesji zdjęciowej konfetti, piasku, sztucznego śniegu lub czegokolwiek innego, co powoduje znaczące i trudne do sprzątnięcia zabrudzenia) skutkuje obciążeniem Najemcy kosztami dodatkowego sprzątania zgodnymi z aktualnym cennikiem.

 16. Zabrudzenie studia wynikające ze zwyczajnego użytkowania nie obciąża Najemcy. Standardowe sprzątanie studia leży po stronie Wynajmującego i wykonywane jest zawsze przed i po każdym okresie najmu studia.

 17. Studio przystosowane jest do standardowej obecności maksymalnie 8 osób podczas jednej sesji zdjęciowej / filmowej. Wynajmujący dopuszcza obecność większej liczby osób, jednak Najemca powinien uzgodnić to z Wynajmującym podczas dokonywania rezerwacji. Większa ilość osób może wiązać się z dodatkowymi opłatami w zależności od planowanych działań Najemcy w studiu.

 18. Najemca dokonuje rezerwacji studia na szereg sposobów: poprzez formularz rezerwacyjny na stronie internetowej, wiadomość email wysłaną na adres kontakt@swoboda.studio, kontakt bezpośredni pod numerem telefonu 662 184 369, lub przez wiadomość wysłaną przez aplikację Messenger, WhatsApp, Instagram.

 19. Warunkiem zagwarantowania rezerwacji jest wpłata na konto Wynajmującego 50% szacowanej ceny najmu.

 20. W przypadku, kiedy Najemca zrezygnuje z najmu na minimum 48 godzin przed rozpoczęciem najmu, Wynajmujący zwróci Najemcy całość zaliczki.

 21. W przypadku, kiedy Najemca zrezygnuje z najmu na minimum 24 godziny przed rozpoczęciem najmu, Wynajmujący nie zwraca Najemcy zaliczki. Zostanie wystawiona faktura VAT za koszt przygotowania studia do najmu.

 22. W przypadku, kiedy Najemca zrezygnuje z najmu w dniu, w którym najem miał mieć miejsce, Wynajmujący obciąży Najemcę 100% wartości ceny najmu.

 23. Wynajmujący nie odpowiada za jakiekolwiek rzeczy materialne, w tym sprzęt fotograficzny i ubrania ani żadne inne rzeczy przyniesione przez Najemcę do studia. Żadne szkody powstałe na rzeczach Najemcy nie obciążają Wynajmującego.

 24. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn niezależnych od Wynajmującego (choroba, braki w dostawie energii elektrycznej, inne zdarzenia losowe). W takich przypadkach całość zaliczki zwracana jest Najemcy jednakże Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty poniesione przez Wynajmującego w związku z odwołaniem planowanego najmu, ani również za utratę zysków z tego powodu.

 25. Wszelkie dysputy między Najemcą a Wynajmującym obie strony będą rozwiązywać w dobrej wierze dążąc do polubownych i odpowiednich dla obu stron rozwiązań.

 26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa cywilnego.

bottom of page